Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů (jméno, e-mail, telefonní číslo, adresa, SPZ) za účelem evidence ve věrnostním programu nebo případné zpracování odpovědi na položený dotaz, zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách správce (www.diamonds-automycka.cz).

Souhlas
Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby firma DaRoTech s.r.o., Košťálkova 1103/2, Praha – Kobylisy, Česká republika, IČO: 04787331, zapsaná v živnostenském rejstříku úřadem příslušným podle §71 odst.2 živnostenského zákona u Městského soudu v Praze, (dále jako „správce“), zpracovávala Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu dle dále uvedených podmínek.

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů
Správce bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat Vaše jméno, e-mail, adresu a SPZ vozů a to za dále uvedeným účelem.

Účel zpracování Vašich osobních údajů
Správce bude Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu zpracovávat za účelem evidence ve věrnostním programu nebo případné zpracování odpovědi na položený dotaz, zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách správce.

Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem zpracování je tento Váš souhlas. Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 2 roky ode dne odeslání formuláře, pokud tento souhlas neodvoláte dříve.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu: info@diamondsautomycka.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům
K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně po nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytnou vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména marketingoví poradci. V případě, že správce využije Vaše osobní údaje ke své propagaci, tak souhlasíte s tím, že tyto Vaše osobní údaje budou zpřístupněny široké veřejnosti, včetně zveřejnění v zemích mimo Evropskou unii.

Kontaktní údaje správce
Správce můžete kontaktovat na e-mailu: info@diamondsautomycka.cz, či písemně na adrese provozovny správce (DaRoTech s.r.o., Košťálkova 1103/2, Praha – Kobylisy, Česká republika). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů
Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů
Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce.